REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád poskytuje Kupujícím informace za jakých podmínek, v jakém rozsahu a jakým způsobem lze uplatnit práva  plynoucí  z odpovědnosti za vady věcí, které prodávajícímu ukládá zákon.


Článek I.

Předmět elektronického obchodu

Předmětem tohoto elektronického obchodu jsou :

 • Ruční nářadí
 • Nářadí s elektrickým pohonem
 • Spojovací materiál
 • Drobné pomůcky
 • Doplňkové zbožíČlánek II.

Obecná ustanovení

 

1. Společnost PETAX. provozující tento internetový obchod, jako Prodávající (dále jen Prodávající),  odpovídá:

 • za to, že prodávané (distribuované) zboží bude vždy v souladu (např. deklarované parametry, popř. obsah tuby…. ) s uzavřenou kupní smlouvou či prodejním dokumentem.
 • za  skryté vady, které se u zboží vyskytnou po převzetí Kupujícím  a které budou zjištěny až během  záruční doby.

 

2. Pokud Kupující zjistí u zboží rozpor  s prodejními dokumenty nebo se projeví výše uvedené skryté vady má právo, v souladu se zákonem, uplatnit u Prodávajícího právo z odpovědnosti za vady zboží a požadovat uvedení do stavu odpovídajícího předaným dokumentům.

replica rolex

3. Ustanovení předchozího odstavce (odst. 2.) neplatí pro případ, kdy Kupující byl Prodávajícím o vadě informován při koupi zboží a vzal tento stav na vědomí.

4. Ustanovení odstavce 2. také neplatí v případě, že Kupující rozpor s prodejními dokumenty sám způsobil, bez ohledu na to, zda se tak stalo úmyslně či neúmyslně, protože takový stav věcí nelze přenášet na Prodávajícího.

5. Rozpor proti prodejnímu dokumentu, který se zjistí během prvních šesti měsíců od data převzetí zboží, může být považován za rozpor známý při převzetí zboží pokud se neprokáže opačný stav, nebo to není v rozporu s věcí samotnou. Platí to zejména pro přístroje, protože od koupě po rozbalení pro instalaci může uplynout různě dlouhá doba.

 

Článek III.

Záruční doby – lhůta pro uplatnění reklamace

 

1. Délka záruční doby, vztahující se na veškeré zboží nabízené Prodávajícím, je minimálně 24 měsíců od data převzetí Kupujícím, fyzickou osobou, v souladu se zákonem čís. 40/1964 Sb.1).

 

2. Záruční doby pro právnické osoby a osoby  využívající velkoobchod   se řídí ustanoveními kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem čís.513/1991 Sb. 1).

 

3. U lepidel, past…a podobných  přípravků může být délka záruční doby jiná pokud je dána datem expirace, které vyznačil na produktu výrobce.

 

4. Pokud je zboží reklamováno během relevantní záruční doby a reklamace je vyřízena výměnou zboží vadného za bezvadné běží nová záruční doba od data převzetí zboží Kupujícím.

 

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

 

Článek IV.

Prokázání původu zboží

 

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází  právě od Prodávajícího. To doloží kupující originálem nebo kopii  vydaného účetního dokladu (faktury - daňového dokladu; paragonu). Pokud je předložena kopie nabývacího dokladu ke zboží, musí předkladatel dokladu, na požádání Prodávajícího, předložit originál tohoto dokladu, aby bylo možno ověřit pravost předložené kopie.

Článek V.

Zproštění odpovědnosti Prodávajícího za vady, ve vztahu ke všem Kupujícím

1. U přístrojů nárok na uplatnění reklamace plynoucí ze záruky zaniká:

 

breitling replica omega replica cartier replica
 • ztrátou příslušného nabývacího dokladu
 • jsou-li porušeny pečeti, ochranné zálepky a pod
 • pokud došlo k mechanickému poškození
 • při poškození elektrickým proudem, které vzniklo vlivem elektrického proudu; napěový ráz, zkrat, proudový ráz, úder blesku  (viditelně spálené součástky nebo např. plošné spoje)
 • zapojením do elektrické sítě, nebo připojení ke zdroji (zdrojům),  které  neodpovídají platným normám  nebo certifikacím EU a ČR
 • používáním přístroje v podmínkách, které neodpovídají výrobcem předepsanému prostředí  svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
 • neodbornou instalací, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, nebo zanedbáním nutné péče o přístroj (revize, čištění, údržba…)
 • vypršela-li u reklamovaného přístroje dnem převzetí do opravy záruční doba
 • pokud přístroj  byl poškozen přetížením, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci stejně tak jako použitím v rozporu s pokyny prodávajícího (popř.servisního technika) t.j. společnosti PETAX  a všeobecně platnými zásadami pro používání zboží
 • po neoprávněném zásahu do zařízení
 • provedením úprav provedených bez prokazatelného souhlasu společnosti PETAX nebo výrobce
 • připojením zařízení k přístrojí, nebo přístroje k zařízením - která nejsou opatřena značkou CE, tedy zařízením, která neodpovídají platným normám a nebyla certifikována pro provoz v EU resp. v ČR
 • použitím spotřebního materiálu, který neodpovídá příslušným normám a certifikacím
 • jedná-li se o běžné provozní opotřebení, nebo změny vyvolané běžným provozem
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit přímo s přepravcem)
 • přístroj byl poškozen živly, či v důsledku působení vyšší moci
 • pokud přístroj výrobce nebo subdodavatel výrobce vybavil aplikačním software a pokud se závada projevuje pouze u software a aplikací takového software, u kterého není Kupující schopen doložit legální způsob jeho nabytí, použitím neautorizovaného software, neautorizovaného doplňkového software nebo zásahem do software aplikovaného výrobcem, ale bez prokazatelného souhlasu výrobce či distributora zařízení

Obdobně platí tato ustanovení také pro Drobné pomůcky distribuované prodávajícím.

panerai replica hublot replica tag heuer replica

2. Nárok na uplatnění záruky u „chemických“ přípravků zaniká:

 • skladováním či uložením v podmínkách, které neodpovídají předepsanému prostředí  svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a také tam, kde se může projevit vliv záření( α, β, γ)
 • ztrátou příslušného nabývacího dokladu
 • pokud došlo k mechanickému poškození obalu (protržená tuba, poškozený kelímek,…)

Prodávající obecně nemůže odpovídat a neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením, nevhodným skladováním, použitím v rozporu s doporučeními, manuály a návody Prodávajícího a výrobce, nebo vady vzniklé vyšší mocí.

replica rolex

Článek VI.

Průběh reklamačního řízení

Kupující je povinen reklamovat zboží v nejkratší možné době od zjištění důvodu reklamace, aby Prodávající mohl co nejdříve reklamaci posoudit a vyřídit.

A: Přístroje a drobné pomůcky

 

1. Při uplatnění reklamace na skrytou vadu zboží je Prodávající povinen nejprve prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou, nebo neodstranitelnou. Posouzení charakteru vady přísluší zásadně Prodávajícímu.

2. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou může Prodávající, na základě vzájemné  dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím,  zboží vyměnit, poskytnout dodatečnou slevu nebo vrátit plnou kupní cenu zboží.

3. Vadu odstranitelnou zákon definuje jako vadu, kde při jejím odstranění nebudou dotčeny ani porušeny funkce, kvalita či vzhled prodaného zboží a opravu lze provést v řádně dohodnuté, nebo zákonem stanovené  lhůtě.

4. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající takto:

a) Odstraní na své náklady zjištěnou vadu, tedy uvede zboží do bezvadného stavu, bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace.  Tato lhůta se nevztahuje na ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím definované Kupní smlouvou dle zákona.č.513/1991 Sb. 1).

 

b) Pokud by servisní organizace nebyla schopna dodržet uvedenou dobu, bude Kupující Prodávajícím o této okolnosti včas informován

 

c) Lhůta pro odstranění vady může být, na základě jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuta odlišně a zcela individuálně.

 

d) Může také Kupujícímu s ohledem na rozsah a povahu zjištěné vady, je-li to finančně úměrné,  zboží rovnou vyměnit pokud to Kupující požaduje a takový požadavek není neúměrný, neopodstatněný a rozporu s dobrými mravy.

replica rolex daytona replica rolex submariner replica rolex gmt master replique Rolex

 

 

e) Pokud nebyla věc ještě použita může Prodávající na základě rozhodnutí oprávněné osoby, reklamované zboží  vyměnit.

 

f) V případě, že je vadná pouze některá část zboží, má kupující právo na výměnu této části, pokud je to technicky a technologicky možné, nikoli celé věci.

g) Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opakovaně nebo v případě, že pro souhrn několika  vad nelze zboží řádně a bezpečně užívat.

h) Pokud uplyne tzv. marná lhůta dané reklamace a ani v případné lhůtě náhradní není reklamace řádně vyřízena získává Kupující práva shodná se stavem, kdy je Prodávajícím vada uznána jako neodstranitelná.

i)  Do záruční doby  se zásadně nezapočítává doba opravy tj. doba od data přijetí přístroje do opravy až do doby jeho vydání Kupujícímu, resp. jeho převzetím Kupujícím.

 

j) Prodávající, resp. oprávněná osoba přejímající  přístroj do opravy sepíše s Kupujícím, nebo jím pověřenou osobou, protokol o převzetí do opravy, nebo jiný odpovídající dokument, podle povahy zjištění vady a Kupujícímu vydá doklad, opatřený zákonem vyžadovanými identifikačními znaky, stvrzující převzetí do opravy.

replicas rolex

k) Pokud Kupující reklamované zboží zasílá Prodávajícímu, musí ho vracet, pokud je to možné v obalu, ve kterém zboží obdržel nebo v takovém, který  zamezí zbytečnému poškození během přepravy k Prodávajícímu.

B: „chemické“ výrobky

Pokud by nastal stav, kdy „chemický“ přípravek nelze použít pro zjevnou závadu (např. nefunguje rozstřikovač spraye, nekonzistentní pasta  apod… ) pak  Prodávající takový výrobek vymění za bezvadný.

 

UPOZORNĚNÍ!!

Pokud byla mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva v podle s čl. II. odst.2. tohoto reklamačního řádu, tedy  v souladu se zák. čís .513/1991 Sb. 1), pak se veškeré právní vztahy, termíny, lhůty a ostatní náležitosti řeší podle této smlouvy.

replicas de relojes

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

 

Článek VII.

Zánik možnosti uplatnění reklamace

 

A: Fyzické osoby

 

1.  Po uplynutí základní 24 měsíční záruční doby, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího zákazníkem uplatněny.

 

2. Pokud se jedná o chemické přípravky (lepidla, pasty,....), je tato doba vždy dána datem expirace, které na zboží vyznačil výrobce.

 

3.  Po provedené záruční opravě „Přístroje“ se záruka prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník „Přístroj“ řádně užívat, právě z důvodu opravy!

 

B: Právnické osoby

Mezi Kupujícím a Prodávajícím se uzavírá smlouva v souladu s čl. II. odst.2. tohoto reklamačního řádu, tedy  v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. 1) a pak veškeré právní vztahy, termíny a ostatní náležitosti musí být v ní ošetřeny resp. definovány a vše se řeší podle této smlouvy.

replique montre

 

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

 

Článek VIII.

Místo uplatnění reklamace

 

 

Reklamaci lze uplatnit na adrese:

Petr SELLNER PETAX

Antala Staška 6

140 00  Praha 4 - Krč

 

nebo na adrese:

 

Článek IX.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

1. Kupující má zákonné právo  do 14-ti (čtrnácti) dnů vrátit převzaté zboží bez udání jakéhokoli důvodu. V takovém případě musí být zboží vráceno pouze v originálním balení, bez jakéhokoli opotřebení a poškození. Tato lhůta je konečná a nesmí být překročena. Datem rozhodujícím o uznání  takového stavu je prokazatelné datum odeslání zpět Prodávajícímu

 

2. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy je uzavřena kupní smlouva mezi Kupujícím a prodávajícím, ve které právní vztah obou subjektů práva musí být striktně definován stejně tak jako podmínky záruk, lhůt plnění a všech ostatních náležitostí.

replica watches

 

Článek X.

Platnost reklamačního řádu

 

1. Tento reklamační řád platí, v souladu se zákonem č.40/19642) Sb. (Občanský zák.) v platném znění, pro fyzické osoby.

2. Pokud se bude jednat o vztah Prodávající  – Kupující (oba ve smyslu zákona právnické osoby), pak se reklamační podmínky řeší v souladu se zákonem 513/19911) Sb. (Obchodní zákoník), v platném znění, ve smlouvě uzavřené smluvními stranami.

 

1) rozumí  se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

replica horloges

2) rozumí se Občanský zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

 

Praha 01.01.2007

Petr Sellner

 

 

 

 

 

 

HledatPřihlášení

Login:
Heslo:
 
Registrovat se

Provozovatel

Petr Sellner - Petax
Maloobchodní prodej

Antala Staška 378/60
140 00   Praha 4

Prodejní doba:
Po - Čt: 7:30 - 16:00
Pá:         7:30 - 15:00

tel.:+420 241 442 010
fax:+420 241 442 011
e-mail: eshop@1petax.cz

Reklama

cheapest fifa ultimate team coins